Oppimisen ohjaamisen opintokokonaisuusOpinto-ohjaus elämänkaaren eri vaiheissa 7 op


Tavoitteet

 • Opiskelija tietää nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvät psykososiaaliset kehitysvaiheet, tunnistaen ja ymmärtäen eri ikävaiheisiin liittyviä ohjaustarpeitaOmat osaamisen tavoitteet

 • tunnen ohjattavieni maailmaa ja kulttuuria niin, että pystyn ymmärtämään heidän taustojaan ja heidän ohjaustarpeita
 • rakennan ja kehitän omaa ohjausfilosofiaani suuntaan, joka antaa hyvät edellytykset toteuttaa omaa ohjaustyötäni erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissaDokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnistaMuu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemusOhjausteoriat 8 op


Tavoitteet

 • Opiskelijan on osattava rakentaa teoreettisen tietämyksensä perusteella itselleen eri tilanteisiin soveltuvan käyttöteorian


Omat osaamiseni tavoitteet

 • perehdyn tarkemmin erilaisiin ohjausteorioihin ja erityisesti psykodynaamiseen ohjausteoriaan suurryhmätyön avulla
 • osaan tarkastelemaan omaa ohjaustaitoani teoreettisen viitekehyksen avulla
 • löydän oman ohjaukseni käyttöteorian


Dokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista

 • Ratkaisusuuntautuneen, kognitiivis-konstruktivistisen, systeemiteoreettisen ja psykodynaamisen ohjauksen lähestymistavat –vertailu (tulossa)
 • Psykodynaaminen ohjauksen lähestymistapa –ryhmätehtävä, teemapäivän ohjaus


Muu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemus
Opinto-ohjaus käytännössä 7 op


Tavoitteet

 • Opiskelija osaa ohjata erilaisissa tilanteissa ja osaa arvioida omia ohjaustaitojaan
 • Opiskelija noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja vaitiolo- ja salassapitosäädöksiä


Omat osaamiseni tavoitteet

 • opin arvioimaan omaa ohjaustaitoani erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja sitä kautta kehittämään ammattitaitoani ohjaajana ja empaattisena tukijana
 • perehdyn siihen lainsäädäntöön, joka liittyy opinto-ohjaukseen, ja huomioin ne ohjaustyössäniDokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista

 • Ohjausnauha 1: ilmapiirin luominen - raportti ja dvd
 • Ohjausnauha 2: hyvä suunnitelma - raportti ja dvd
 • Ohjausnauha 3: oma ohjauksen käyttöteoria - raportti ja ääninauha
 • Ohjauksen toteuttamismuodot: tiedotus ja neuvonta Jyväskylän ammattiopistossa –raportti
 • Ohjauksen etiikka: Työelämän osaamistarpeet ja koulutuksen tuottama kompetenssi -kirjoitelma


Muu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemus